Storno podmienky

 • Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením Prevádzkovateľovi - majiteľom Nebo nad Štiavnicou. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred nástupom na pobyt. Takéto zmeny sú možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové alebo kapacitné možnosti spoločnosti Nebo nad Štiavnicou,  s.r.o. umožňujú.

Výška storno poplatkov pri rušení rezervácie:

 • Vzhľadom na situáciu s protipandemickými opatreniami má klient možnosť požiadať o zmenu termínu pobytu z dôvodu pozitívneho výsledku na ochorenie COVID – 19 a to bez nároku Prevádzkovateľa na storno poplatok a výlučne po dohode s majiteľom. Podmienkou zmeny termínu pobytu je dokladovanie sa pozitívnym testom na COVID – 19.

 V prípade storna rezervácie uzavretej viac ako 14 dní pred začiatkom pobytu je výška storna:

 • Zrušenie rezervácie viac ako 14dní pred začiatkom rezervácie - storno poplatok je vo výške 0%, čiže klientovi sa vracia celá výška sumy rezervácie.
 • Zrušenie rezervácie menej ako 14dní a viac ako 7 dní pred začiatkom rezervácie - storno poplatok je vo výške 50%, prípadne podľa dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o ubytovanie.
 • Zrušenie rezervácie menej ako 7 dní pred začiatkom rezervácie - storno poplatok je vo výške 100%, prípadne podľa dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o ubytovanie.

Ďalšie pravidlá:

 • V prípade, že klient má predplatený pobyt vo vyššej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, rozdiel v sume z pôvodnej úhrady využije ako depozit na čerpanie doplnkových služieb v chalúpkach. Poskytovateľ klientovi rozdiel v cene nevracia.
 • Kreditnú poukážku vystavenú Prevádzkovateľom je možné využiť len v rámci jedného pobytu v jednom termíne, avšak s možnosťou rezervácie viacerých ubytovacích jednotiek.
 • V prípade, že klient má predplatený pobyt v nižšej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, Prevádzkovateľ vyčísli rozdiel, ktorý je klient povinný uhradiť ako doplatok za pobyt.
 • Takto presunutý pobyt už nie je možné opakovane presúvať a vzťahujú sa na neho storno podmienky podľa nového termínu pobytu.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť rezerváciu, ak:

 • Nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným.
 • Klient pri rezervácii ubytovacieho zariadenia uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy.
 • Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa Nebo nad Štiavnicou.

Uvedené storno poplatky platia pre rezervácie prijaté od 1.5.2022.